INTERNE BEGELEIDING

De zorg voor de leerlingen op onze school wordt systematisch aangepakt. Dit systeem valt onder de verantwoordelijkheid van de Intern Begeleider (IB’er).

Interne begeleiding bestaat uit een reeks van samenhangende activiteiten die gericht zijn op het signaleren en analyseren van leer- en gedragsproblemen. Ook kansen en uitdagingen bij de kinderen op onze school worden gesignaleerd. Is er hulp nodig, dan wordt vervolgens gezocht naar een adequate vorm waarin die geboden kan worden. Het planmatig handelen op individueel-, groeps- en schoolniveau staat centraal.

Op de Sparrenbosschool wordt de interne begeleiding voor de groepen 1 t/m 8 door Sharon Rosenhart verzorgd. Zij coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt de onderwijsinhoudelijke kant van de schoolorganisatie. Ook onderhoudt zij contacten met en is aanspreekpunt voor ouders, directie en instanties buiten school (zoals de schoolarts, logopedist, de Jeugdzorg en andere hulpverleners). Mochten ouders een zorgvraag hebben, dan is het belangrijk dat deze vraag allereerst aan de leerkracht gesteld wordt.

De IB-er bereidt (de uitvoering van) het beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuningsstructuur en houdt leerkrachten hiervan op de hoogte. Doel van onze ondersteuningsstructuur is dat ieder kind op een eigen niveau met (bepaalde) begeleiding en ondersteuning het basisonderwijs kan doorlopen.

Op de Sparrenbosschool werken wij met drie niveaus. Deze niveaus en hun doelen staan uitgewerkt in het groepsplan.

Daarnaast hebben wij voor leerlingen, die onvoldoende uitdaging vinden in het aanbod van de methodes, een verrijkende methode: Levelwerk. Zij doen van het reguliere werk een minimale hoeveelheid en werken vervolgens aan Levelwerk. Dit doen ze tijdens de gewone lestijd en eenmaal per twee weken is er een contactmoment met de Levelwerkcoach.

De IB’er coacht en ondersteunt leraren bij het opstellen en uitvoeren van de groepsplannen. Deze groepsplannen worden na drie maanden met de leerkracht geëvalueerd en waar nodig aangepast. Naast de groepsplannen worden er regelmatig gesprekken en consultaties met de leerkrachten gevoerd. De IB’er organiseert leerlingbesprekingen die op groeps-, bouw- en schoolniveau plaatsvinden.

Het plannen en faciliteren van de afname van de niet-methodegebonden toetsen (CITO) is ook een onderdeel van de taken van de IB’er. De uitslagen van deze toetsen komen zowel in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) als in het administratie programma Parnassys. Dit leerlingvolgsysteem is naast het werk in de klas en de uitslagen van de methodegebonden toetsen een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen af te kunnen stemmen.

Op schoolniveau wordt dit volgsysteem gebruikt om te kijken naar bepaalde trends om ons onderwijs te optimaliseren. Dit gebeurt in samenspraak met de directie en het managementteam.
MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer