Wij vinden de samenwerking met ouders uitermate belangrijk. Betrokkenheid van ouders stellen we dan ook zeer op prijs.
 

Pedagogische driehoek

Zoals de naam al enigszins doet vermoeden, zijn er bij deze theorie drie partijen die een belangrijke rol spelen:  de ouders, de leerling en de leerkracht. In de driehoeksrelatie staan de ouder en de leraar onderin, en het kind bovenaan. De leerling rust als het ware op de schouders van de ouder en de leerkracht.
De leerkracht en de ouders werken als het goed is naast elkaar, schouder aan schouder. Ouders en leraren kunnen van elkaar leren in het belang van de ontwikkeling van de leerling.

Klassenouder

Elke klas heeft één of meerdere klassenouders. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het (praktisch) organiseren van bijv. vervoer bij groepsuitjes of aanwezigheid van voldoende ouders voor een luizencontrole. De klassenouder is in wezen de contactpersoon tussen de leerkracht en alle ouders van de groep. 

Sportcommissie

De commissie heeft als doel het organiseren van tussenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Breedtesport is daarbij het uitgangspunt. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk leerlingen aan de evenementen mee kunnen doen. We stellen de leerlingen in de gelegenheid om kennis te maken met die sporten die door verenigingen in de regio worden aangeboden.

Luizencontrole

Na elke vakantie controleren we ieder kind op de aanwezigheid van luizen. Dit moment wordt per groep georganiseerd.
 

Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die een flinke steen bijdragen bij de organisatie en uitvoering van diverse (feestelijke) activiteiten, zoals bijv.  Sint en kerst, maar ook de jaarlijkse filmavond.
  

Medezeggenschapsraad

Elk schooljaar overlegt de MR  regelmatig met de directie van de Sparrenbosschool over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en de school. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, het leerplan en zorgplan, de begroting, de schoolgids, het vakantierooster, het formatieplan en het aantal groepen. Voor een aantal onderwerpen geeft de MR advies aan de directie en voor andere onderwerpen heeft de directie de instemming van de MR nodig.

Onderwijscafé

Tijdens een bijeenkomst in het zogeheten Onderwijscafé kunt u met de directeur en evt. andere teamleden van gedachten wisselen over schoolontwikkelingen. U kunt zo meedenken over wat leeft op school en/of brainstormen over bestaand dan wel nieuw beleid.

We zijn sámen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). 

MISSIE & VISIE WAT-HOE-WAAROM

WAT

Moderne methodes en leermiddelen i.c.m. optimale begeleiding

HOE

Onderwijs op maat en pedagogische driehoek

WAAROM

Elk kind is belangrijk én wordt door ons gezien!

BEKIJK ONZE MISSIE & VISIE
© 2018 Sparrenbosschool | Sitemap | Disclaimer